എലഗൻസ് കേരളം ഫാഷൻ ഷോയിൽ ഷോസ്റ്റോപ്പറായി നടി സ്മിതാ അമ്പു
എലഗൻസ് കേരളം ഫാഷൻ ഷോയിൽ ഷോസ്റ്റോപ്പറായി നടി സ്മിതാ അമ്പു ചിത്രങ്ങൾ : അജയ് മധു

കേരളത്തനിമയുടെ ആഭരണ-വസ്ത്ര വിസ്മയമൊരുക്കി എലഗൻസ് കേരളം ഷോ

കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിശാഗാന്ധിയിൽ നടന്ന 'എലഗൻസ് കേരളം' ഫാഷൻ ഷോയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ.
കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരം,ചരിത്രം,വിവിധ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരം,ചരിത്രം,വിവിധ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
എലഗൻസ് കേരളം ഫാഷൻ ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഫാഷൻ ഷോയിൽ നിന്ന്
പ്രളയവും അതിജീവനവും ആശയമാക്കിയ ഗൗൺ
പ്രളയവും അതിജീവനവും ആശയമാക്കിയ ഗൗൺ
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ആശയമാക്കിയ കൈതറി വസ്ത്രം ധരിച്ച കുട്ടി റാമ്പിൽ.
ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ആശയമാക്കിയ കൈതറി വസ്ത്രം ധരിച്ച കുട്ടി റാമ്പിൽ.
ഭിന്നശേഷി,ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സമൂഹവും ഷോയുടെ ഭാഗമായി.
ഭിന്നശേഷി,ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സമൂഹവും ഷോയുടെ ഭാഗമായി.
വസ്ത്രം മാത്രമല്ല ആഭരണത്തിലും കേരളത്തനിമ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ആറന്മുള കണ്ണാടി മാലയണിഞ്ഞ മോഡൽ റാമ്പിൽ.
വസ്ത്രം മാത്രമല്ല ആഭരണത്തിലും കേരളത്തനിമ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ആറന്മുള കണ്ണാടി മാലയണിഞ്ഞ മോഡൽ റാമ്പിൽ.
മുളക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മേൽവസ്ത്രവും ആഭരണവുമണിഞ്ഞ മോഡൽ റാമ്പിൽ
മുളക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മേൽവസ്ത്രവും ആഭരണവുമണിഞ്ഞ മോഡൽ റാമ്പിൽ
എലഗൻസ്  കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ്  കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ്  കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ്  കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
ചുമർച്ചിത്രരചന ആസ്‌പദമാക്കിയ വസ്ത്രം.
ചുമർച്ചിത്രരചന ആസ്‌പദമാക്കിയ വസ്ത്രം.
കശുവണ്ടി,കയർ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, കൈത്തറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഷോയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.
കശുവണ്ടി,കയർ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, കൈത്തറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഷോയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.
ഷോസ്റ്റോപ്പറായി നടി സ്മിതാ അമ്പു റാമ്പിൽ
ഷോസ്റ്റോപ്പറായി നടി സ്മിതാ അമ്പു റാമ്പിൽ
മലയാള സിനിമ ചരിത്രം ആശയമാക്കിയ സാരിയണിഞ്ഞാണ് നടി സ്മിതാ അമ്പു റാമ്പിലെത്തിയത്
മലയാള സിനിമ ചരിത്രം ആശയമാക്കിയ സാരിയണിഞ്ഞാണ് നടി സ്മിതാ അമ്പു റാമ്പിലെത്തിയത്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയുടെ ഷോസ്റ്റോപ്പറായി നടി മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ റാമ്പിൽ പോസ് ചെയ്യുന്നു.
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയുടെ ഷോസ്റ്റോപ്പറായി നടി മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ റാമ്പിൽ പോസ് ചെയ്യുന്നു.
കേരളീയം പരിപാടിയുടെ ലോഗോ പതിച്ച ഷാളും ആഭരണങ്ങളുമണിഞ്ഞു ഷോസ്റ്റോപ്പർ മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ റാമ്പിൽ
കേരളീയം പരിപാടിയുടെ ലോഗോ പതിച്ച ഷാളും ആഭരണങ്ങളുമണിഞ്ഞു ഷോസ്റ്റോപ്പർ മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ റാമ്പിൽ
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
എലഗൻസ് കേരളം ഷോയിൽ നിന്ന്
കേരളത്തിന്റെ കലാരൂപങ്ങളും പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ആസ്‌പദമാക്കിയ സാരിയണിഞ്ഞ മോഡൽ
കേരളത്തിന്റെ കലാരൂപങ്ങളും പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ആസ്‌പദമാക്കിയ സാരിയണിഞ്ഞ മോഡൽ
അഖിൽ. കെ. ഉദയ്യും, അഭിരാമിയുമായിരുന്നു എലഗൻസ് കേരളത്തിന്റെ ക്യൂറേറ്ററും ഡിസൈനറും.
അഖിൽ. കെ. ഉദയ്യും, അഭിരാമിയുമായിരുന്നു എലഗൻസ് കേരളത്തിന്റെ ക്യൂറേറ്ററും ഡിസൈനറും.
logo
The Fourth
www.thefourthnews.in